Pedagogisch beleidsplan

 


Het pedagogisch handelen van Nietje Pietje is gebaseerd op de visie van de directie, die terug te vinden is in het pedagogisch beleidsplan.

Vanuit deze visie ontwikkelde Nietje Pietje haar pedagogische doelstelling, die als volgt luidt:
het bijdragen dat de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen tot evenwichtige mensen die hun talenten kennen en benutten. Dit door kinderen onder begeleiding van deskundigen in groepsverband en een warme, veilige, geborgen omgeving die speciaal is ingericht voor kinderen te stimuleren, begeleiden en verzorgen. Hiermee willen wij ervoor zorgen dat de kinderen zich prettig voelen en weerbaar en zelfstandig worden. Dit gebeurd altijd in goed overleg met de ouders.

 

Ons pedagogisch beleid is opgebouwd rondom de volgende vier opvoedingsdoelen:

  1. Thuis op Nietje Pietje.
  2. Respect, zelfstandigheid en eigenheid
  3. Stimulering van de ontwikkelingsgebieden
  4. Normen en waarden

Deze opvoedingsdoelen gelden voor alle kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 12 jaar.
Deze opvoedingsdoelen zijn op een aantal gebieden uitgewerkt. Deze uitwerking zijn omgezet in werkplannen.
Werkplannen maken inzichtelijk hoe we in de praktijk de basisdoelen vorm geven. Hiermee maken we de visie van Nietje Pietje over het werken met kinderen en het opvoeden van kinderen inzichtelijk, voor de medewerkers, ouders,, de gemeente en andere betrokkenen.
Een exemplaar van zowel de pedagogisch beleidsplannen als de werkplannen ligt bij Kinderopvang Nietje Pietje ter inzage.

 

Hygiëne

Hygiëne is op Nietje Pietje van groot belang. Hygiëne in de kinderopvang voorkomt dat zich bacteriën verspreiden of dat groei van bacteriën plaatsvindt. In het hygiëneplan van Nietje Pietje zijn de afspraken rondom de volgende onderwerpen vastgelegd:
• persoonlijke hygiëne;
• voeding en hygiëne;
• schoonmaken;
• andere hygiëne aspecten.

 

Veiligheid

Nietje Pietje streeft hoge kwaliteit kinderopvang na. Kinderen moeten zo goed mogelijk en vooral veilig opgevangen worden. De Wet Kinderopvang schrijft voor dat ieder kinderopvangorganisatie een uitgebreide risico-inventarisatie doet, hier een actieplan aan koppelt en dit plan jaarlijks evalueert. In het veiligheidsplan van Nietje Pietje zijn afspraken rondom de volgende onderwerpen vastgelegd:

• risico-inventarisatie
• ongevallen registratie
• actieplan
• huisregels
• EHBO
• calamiteitenplan
• ontruimingsprocedures voor andere aanwezigen
• andere veiligheidsaspecten

 

Vier-ogenprincipe

Het vierogenprincipe is een wettelijke regeling gericht op het veiliger maken van de kinderopvang. Deze regeling houdt in dat altijd een volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren met een beroepskracht. Een beroepskracht mag nog steeds alleen op de groep staan. Zolang maar op elk moment een andere volwassene de mogelijkheid heeft om mee te kijken of te luisteren.

In onze dagelijkse praktijk werken wij met dit principe. Nietje Pietje is over het algemeen een transparante locatie (met veel glas) en grenzen de groepen naast elkaar. Daarnaast hebben wij een open, professioneel werkklimaat waarbij de drempel om elkaar op bepaalde gedragingen binnen het werk aan te spreken laag is.

 

Risico-inventarisatie

Jaarlijks zijn we verplicht een inventarisatie bij te houden over de mogelijke risico’s die zich voor zouden kunnen doen en welke acties we daarop hebben genomen. De GGD inspecteur ziet hierop toe.

 

Speeltoestellen

Van de speeltoestellen zijn logboeken aanwezig. Hierin worden notities gemaakt van de inspecties en de maatregelen die zijn genomen.

 

EHBO

Er is altijd iemand in de opvang aanwezig met een BHV-diploma. Bovendien zijn alle pedagogisch werkers in het bezit van een EHBO-diploma. Als het nodig is om medische hulp in te roepen gaan wij direct naar de dichtstbijzijnde EHBO-post. Uiteraard nemen we dan zo snel mogelijk contact met u op.

 

Klanttevredenheid

Wij zien kwaliteit als een dynamisch proces en wij doen er alles aan om de klant tevreden te houden. Eens per twee jaar leggen wij u daarom standaard een tevredenheidsonderzoek voor teneinde onze kwaliteit en tevredenheid te toetsen, want ondanks onze inzet zou het zo kunnen zijn dat we iets over het hoofd zien.