Ouder(s) Informatie

 


Ziektebeleid

Nietje Pietje is niet berekend op zieke kinderen, deze mogen dus niet gebracht worden. Wordt een kind ziek tijdens zijn verblijf op het kinderdagverblijf, dan verzoeken wij u het kind te komen halen.
Bij deze beslissing staat het belang van het zieke kind voorop, maar er moet ook rekening gehouden worden met het belang van de andere kinderen en de pedagogisch werkers zelf.
In alle gevallen gebruiken we de richtlijnen van de GGD, gesteld in de informatiemap “gezondheidsrisico ’s in een kindercentra” als leidraad.

Binnen Nietje Pietje hanteren wij als norm voor een ziek kind, als:

  • Deze te ziek is om aan het dagprogramma deel te kunnen nemen
  • De zorg zodanig is dat deze niet door pedagogisch werkers op te vangen is
  • De gezondheid van de andere kinderen in gevaar komt
  • Het kind ’s morgens al 38 graden koorts heeft of hoger

Als een van deze vier normen van toepassing is op een kind, dan vragen wij u uw kind op te halen.

Nietje Pietje verwacht van de ouders dat deze het ons melden als er een vermoeden is van een infectieziekte. Wij gaan dan na bij de GGD of er en welke maatregelen genomen moeten worden. Tevens wordt ook nagevraagd of het betreffende kind thuis moet blijven.

 

Medicijngebruik

Medicijngebruik valt altijd onder de verantwoordelijkheid van de ouders. Nietje Pietje heeft hiervoor een ‘overeenkomst medicijntoediening’ opgesteld.

Indien toediening van medicijnen noodzakelijk is (door een huisarts voorgeschreven) voor een tijdelijke periode, zal in overleg bekeken worden of deze handelingen praktisch uitvoerbaar zijn en in verhouding staan tot de verzorging en omgang met andere kinderen in de groep. De ouders dienen hiervoor een speciaal formulier te ondertekenen. Nietje Pietje heeft hiervoor een ‘overeenkomst medicijntoediening’ opgesteld. De pedagogisch medewerker geeft de medicijnen pas nadat de ouders toestemming hebben gegeven door ondertekening van deze overeenkomst.

 

Klachten

Kinderopvang Nietje Pietje staat voor goede kinderopvang. We doen onze uiterste best voor kinderen én ouders. Toch kan het wel eens voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. Laat het ons dan weten. Door kritiek kunnen wij onze organisatie verbeteren.

Een gesprek tussen de betrokken personen helpt onvrede meestal snel de wereld uit. Soms is dat niet voldoende. Ouders kunnen hun klacht kenbaar maken door middel van een klachtenformulier dat verkrijgbaar is op de locatie. Een klacht kan over van alles gaan, over een verschil van mening over de verzorging, over de factuur of over de bejegening door medewerkers. Kinderopvang Nietje Pietje heeft een klachtenprocedure voor het omgaan met klachten. Deze klachtenprocedure ligt ter inzage op de locatie. Hier kunt u uitgebreider lezen hoe het indienen van een klacht in zijn werk gaat.

Is het niet gelukt om een klacht af te handelen met de betrokken medewerker dan zal de directie zich erover buigen. Indien er ook dan geen oplossing naar tevredenheid is gevonden, kunt u uw klacht richten aan de klachtenfunctionaris. Vanzelfsprekend behandelen wij uw klacht zorgvuldig. Alle betrokkenen bij de behandeling van de klacht zijn tot geheimhouding verplicht

Externe klachtencommissie

Biedt de interne klachtenprocedure geen bevredigende oplossing, dan staat voor u de weg vrij voor informatie, advies en bemiddeling bij het Klachtenloket Kinderopvang of kunt u gebruikmaken van de mogelijkheid uw klacht in te dienen bij de externe onafhankelijke Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. De leden van deze commissie hebben geen binding met Kinderopvang Nietje Pietje. Het reglement van de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen is beschikbaar op de website van deze commissie.